Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ENTRY FEES
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Στα βραβεία μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις και Οργανισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, που έχουν εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές και πρωτοβουλίες ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

2. Οι υποψηφιότητες πρέπει να αφορούν σε έργα, πρωτοβουλίες ή δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από 1.1.2023 μέχρι και την ημερομηνία τελικής υποβολής των υποψηφιοτήτων, αν πρόκειται για μεμονωμένες δράσεις, ή για προγράμματα τα οποία παραμένουν σε εφαρμογή μέχρι και την ημερομηνία τελικής υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως του πότε τέθηκαν σε ισχύ για πρώτη φορά.

3. Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητες σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Μια υποψηφιότητα που πρόκειται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης.

4. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.

7. Η BOUSSIAS Cyprus, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

8. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.

9. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

10. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

12. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΙΑ

13. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων του χώρου, έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη της αγοράς, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες. Η σύνθεσή της θα ανακοινωθεί σύντομα.

14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν ενημερώνεται ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

15. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα όπου εργάζονται.
• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. σύμβουλο) και αφορούν έργο στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία στην οποία εργάζεται το μέλος της Κριτική Επιτροπής.
• Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνο κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

16. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με δύο βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα).
Κριτήριο Α: Πώς και πότε υλοποιήθηκε το πρόγραμμα / η πρωτοβουλία / η ενέργεια. Ποιον σκοπό / ανάγκη εξυπηρετούσε, πώς σχετίζεται με τις ευρύτερες επιχειρηματικές πρακτικές και ανάγκες, ποιες προκλήσεις / εμπόδια υπήρξαν στην πορεία υλοποίησης, ποια ήταν τα στοιχεία καινοτομίας που διέθετε (50%).
Κριτήριο Β: Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα για εργαζόμενους και εταιρεία, πώς συνέβαλε το πρόγραμμα / ενέργεια / πρωτοβουλία στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και στη βελτιστοποίηση της εργασιακής τους καθημερινότητας (50%).

17. Η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει αφού πρώτα υπολογιστεί ο βαθμός κάθε κριτή ως εξής: (βαθμός σε κριτήριο Α Χ 50%) + (βαθμός σε κριτήριο Β Χ 50%) = βαθμός κριτή. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.

18. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των διοργανωτών που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας.

19. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται δυνητικά τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία (Gold, Silver, Bronze).

20. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 90.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις

15/12/2023

• να επισκεφτείτε το site των βραβείων www.hrawards.cy, να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
• να γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail elenah@boussias.cy.

Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας
  Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / ενέργειας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.
  Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.
 2. Συμμετέχουσα εταιρεία
  Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.
  Σημείωση: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.
 3. Αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης
 4. Περιγραφή & Στοιχεία της Υποψηφιότητας (έως 1000 λέξεις)
  Περιγράψτε την πρωτοβουλία / πρόγραμμα / ενέργεια, αναφέροντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ποιοτικά και ποσοτικά) που παρουσιάζουν όσο πιο ολοκληρωμένα την υποψηφιότητά σας, και απαντούν στα κριτήρια αξιολόγησης:

  • Κριτήριο Α: Πώς και πότε υλοποιήθηκε το πρόγραμμα / η πρωτοβουλία / η ενέργεια. Ποιον σκοπό / ανάγκη εξυπηρετούσε, πώς σχετίζεται με τις ευρύτερες επιχειρηματικές πρακτικές και ανάγκες, ποιες προκλήσεις / εμπόδια υπήρξαν στην πορεία υλοποίησης, ποια ήταν τα στοιχεία καινοτομίας που διέθετε (50%).
  • Κριτήριο Β: Ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα για εργαζόμενους και εταιρεία, πώς συνέβαλε το πρόγραμμα / ενέργεια / πρωτοβουλία στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και στη βελτιστοποίηση της εργασιακής τους καθημερινότητας (50%).Είναι σημαντικό να παραθέσετε όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.
   Λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι η υποψηφιότητα θα πρέπει να βραβευθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνονται links.
 5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;
  Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν.
  Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.
 6. Media – ready Synopsis (μέχρι 200 λέξεις)
  Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των Cyprus HR Awards, σε δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε την περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
 7. Links (προαιρετικά)
  Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.
 8. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)
  Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.
 9. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι 5MB το αρχείο)
  Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.
 10.  Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video).
  Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας. (https:// www.youtube. com/watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678).

ENTRY FEES

Κόστος Υποψηφιότητας: €300 + 19% ΦΠΑ

Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: €250/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ
Από 6 υποψηφιότητες και πάνω: €210/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ
Από 10 υποψηφιότητες και πάνω: €195/υποψηφιότητα + 19% ΦΠΑ

Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων, εάν αυτή πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο. Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων.

CONTACT US